jump to navigation

D’FSM erfellt d’Konditioune vum Stat August 12, 2007

Posted by Pastafari in Letzebuerg.
add a comment

Fir an de Genoss vun enger Konventioun mam Stat ze kommen, musse bekanntlech eng Rei Kriteren erfellt ginn. Obwuel mer dem Stat aus administrativen Ursachen ubidden, am Fall vum FSM op déi Konditiounen ze verzichten, versiche mer se trotzdem ze erfellen, sou dass häerno net behaapt ka ginn, mär hätte keng Konventioun verdingt.

  1. En éischte Kritere beseet, dass eng Reliounsgemeinschaft iwwert eng gewessen Aktivitéit zu Lëtzebuerg verfüge muss. Wéi enne riets op dësem Site kloer an däitlech ofzeliesen ass, hat d’Kierch vum fléiende Spaghettimonster méi wéi 1000 hits a manner wéi enger Woch. Et brauch ee kee grousse Mathematiker oder Sozialwëssenschaftler ze sinn, fir drop ze schléissen, dass et sech dobäi em d’Zuel vun iwwerzeechte Pastafari handelt, déi zu Letzebuerg liewen. D’Kierch vum fléiende Spaghettimonster verfügt demno zu Lëtzebuerg iwwert eng staark wuessend Aktivitéit.
  2. Als zweet Konditioun get gefuerdert, dass et sech bei der Glaawensgemeinschaft em e weltwäit Phänomen handelt. Eise Glaawe verbreed sech iwwert d’weltweit Netz, esou wéi e sech zu Zäite vun de Piraten iwwert d’Weltmier verbreed huet. An ebe wéi et fréier d’Weltmier war, ass et haut d’weltweit Netz, dat de Spaghettimonsterismus zur Weltrelioun iwwerhapt mecht.
  3. Weider muss déi concernéiert Glaawensgemeinschaft an mindestens engem aneren europäesche Land respektéiert ginn. Als Referenzland greife mer un deser Stell op eis däitsch Noperen zeréck, wou net nëmmen d’EVKdFSMiD e grousse Respekt genéisst, mee sech och och eng ganz Parti regional Kierche gegrennt hunn.
  4. De leschten a wuel wichtegste Kritere ass da wuel d’Konformitéit mat eiser groussaarteger a moderner Konstitutioun. Als déi friddlechst Relioun an der Geschicht vun der Menschheet a mat duerchaus flauschege moralesche Werter erfellt d’KvFSM dess Ufuederung mat grousser Liichtegkeet.

Domat sollt dann de Wee fir eng Konventioun tescht der Kierch vum fléiende Spaghettimonster an dem lëtzebuergesche Stat schlussendlech frei sinn.

Et sief awer unzemierken, dass d’Erfelle vu Kriteren eise Glaawen ennert aneren Emstänn massiv beleidege géif, well mär tendenziell eischter dervun ausginn, dass de Stat eis Kriteren erfelle sollt, a net ëmgedréint. Well eis d’Integratioun vu Letzebuerg an d’Gemeinschaft vum Spaghettimonsterismus awer besonneg um Härz leit, si mer ausnamsweis gewollt desst dach schon zimmlech respektlost Verhaale vum lëtzebuergesche Stat géigeniwwer eiser Gemeinschaft ze toleréieren an ze excuséieren.

Werbeanzeigen

Lëtzebuergesch Sprooch, schwéier Sprooch? August 8, 2007

Posted by Pastafari in Letzebuerg.
2 comments

Mär goufen drop opmierksam gemat, dass d’lëtzebuergesch Sprooch, déi op desem Site geschriwwe get, net ganz korrekt ass. Dobai handelt et sech allerdings em ee Messverständnis. Déi Sprooch, déi hei geschriwwe get, ass nämlech kee normalt Lëtzebuergesch, mee villméi e pastafareschen Dialekt vum Lëtzebuergeschen, dee virun ca. 2500 Joer vun de Piraten geschwat gouf, déi zu där Zait op der Musel an virun allem um Stauséi zirkuléiert sinn.

Eis Fuederungen am Iwwerbléck August 7, 2007

Posted by Pastafari in Letzebuerg.
5 comments

Ennert der Rubrik „eis Fuederungen“ kennen ab elo eis Fuederungen zur Kenntnis geholl ginn. Mär hunn dess Decisioun getraff, da mer eis als eng demokratech Glaawens- & Wessensgemeinschaft verstinn. Just esou ass et méiglech, dass trei a strenggleeweg/wessend Pastafari Afloss op d’Fuederungen vun hierer Gemeinschaft hunn, ier se offiziell un d’Regierung geriit ginn. Falls also Verbesserungen oder Ergänzungen noutwendeg erschengen, loosst eis et wessen!

FSM – Letzebuerg August 4, 2007

Posted by Pastafari in Letzebuerg.
5 comments

Letzebuerg ass vu SENGE nuddelegen Unhängsel beréiert!

Heimat gi mer d’Grennung vun der Kierch vum fléiende Spaghettimonster – Diözese Letzebuerg bekannt.

Als jonk Sectioun leit eis natiirlech besonneg vill drunn, SENG Nuddelegkeet, eise grousse Prophet, de Bobby Henderson, an all echt Piraten mat Stolz ze erfellen. Aus deem Grond striewe mer hei zu Letzebuerg – eent vunn den toleranstesten an pluralistechste Länner weltweit – offiziell Unerkennung un, a fuederen gerechterweis eng Konventioun mam Stat, fir eise Glaawen mat Onmasse vu Steiergelder ze finanzéieren. Doriwer eraus plange mer och, mat eisem Glaawen an dat lëtzebuergescht Schoulwiesen integréiert ze ginn. Déi noutwenndeg Argumenter hu mer. Méi dozou demnächst!

Weider netzlech Informatiounen iwwert eise Glaawen sinn ennert der Rubrik eise Glaawen, souwéi op der Homepage vun eisem Prophet nozeliesen.