jump to navigation

FSM – Letzebuerg August 4, 2007

Posted by Pastafari in Letzebuerg.
5 comments

Letzebuerg ass vu SENGE nuddelegen Unhängsel beréiert!

Heimat gi mer d’Grennung vun der Kierch vum fléiende Spaghettimonster – Diözese Letzebuerg bekannt.

Als jonk Sectioun leit eis natiirlech besonneg vill drunn, SENG Nuddelegkeet, eise grousse Prophet, de Bobby Henderson, an all echt Piraten mat Stolz ze erfellen. Aus deem Grond striewe mer hei zu Letzebuerg – eent vunn den toleranstesten an pluralistechste Länner weltweit – offiziell Unerkennung un, a fuederen gerechterweis eng Konventioun mam Stat, fir eise Glaawen mat Onmasse vu Steiergelder ze finanzéieren. Doriwer eraus plange mer och, mat eisem Glaawen an dat lëtzebuergescht Schoulwiesen integréiert ze ginn. Déi noutwenndeg Argumenter hu mer. Méi dozou demnächst!

Weider netzlech Informatiounen iwwert eise Glaawen sinn ennert der Rubrik eise Glaawen, souwéi op der Homepage vun eisem Prophet nozeliesen.

Werbeanzeigen